Glosar

Actul administrativ: actul unilateral cu caracter individual sau normativ emis de o autoritate publică, în regim de putere publică, în vederea organizării executării legii sau a executării în concret a legii, care dă naștere, modifică sau stinge raporturi juridice; sunt asimilate acestora și contractele încheiate de autoritățile publice care au ca obiect punerea în valoare a bunurilor proprietate publică, executarea lucrărilor de interes public, prestarea serviciilor publice, achizițiile publice.

Agenda institutională/ guvernamentală: problemele pe care guvernul intenţionează să le rezolve.[1]

Agenda locală: lista problemelor locale selectate și conștientizate de comunitatea locală, probleme cărora decidenții locali le acordă atenție și le caută soluții, într-o perioadă de timp.

Autoritate sau instituție publică: orice autoritate sau instituție publică, precum și orice regie autonomă care utilizează resurse financiare publice și care desfășoară activitatea pe teritoriul României, potrivit Constituției.

Evaluare ex-ante: evaluarea realizată înainte de etapa implementări unui program sau proiect cu scopul de a aduce eventuale corecţii necesare designului programului sau proiectului pentru a asigura realizarea cu succes a obiectivelor propuse[2]

Evaluare ex-post: Evaluarea ex-post analizează impactul programelor, prin raportare la nevoile pe care programul a urmărit sa le satisfacă şi, totodată, să determine dacă efectele pozitive ale programului sunt sustenabile în timp şi după finalizarea implementării programului[3].

Informație de interes public: orice informație care privește activitățile sau rezultă din activitățile unei autorități publice sau instituții publice, indiferent de suportul ori de formă sau de modul de exprimare a informației.

Participarea cetățenească: „procesul prin care preocupările, nevoile și valorile cetățenilor sunt incorporate în procesul decizional al administrației publice locale.”[4]

Plan: document de politici publice care asigură implementarea politicilor, a unei strategii sau a unui act normativ.[5]

Politică publică (1): „O politică publică reprezintă un ansamblu de măsuri luate de către o autoritate legală și responsabilă care vizează îmbunătățirea condițiilor de viață ale cetățenilor sau conceprea unor măsuri de stimulare a creșterii economice.” [6]

Politică publică (2): „O politică publică este o rețea de decizii legate între ele privind alegerea obiectivelor, a mijloacelor și a resurselor alocate pentru atingerea lor în situații specifice” [7]

Politică publică națională: totalitatea activităților desfășurate de administrația publică centrală de specialitate, în scopul soluționării problemelor de politici publice identificate și pentru asigurarea dezvoltărilor necesare într-un anumit domeniu.

Propunerea de politici publice: este un document de politici publice destinat rezolvării unor probleme de politici publice specifice, în cazul în care există mai multe variante posibile de rezolvare sau dacă este necesar un acord conceptual privind fondul reglementării normative.

Serviciu public: activitatea organizată sau, după caz, autorizată de o autoritate publică, în scopul satisfacerii unui interes legitim public.[8]

Strategie: este un document de politici publice pe termen mediu și lung, care definește, în principiu, politica Guvernului cu privire la un anumit domeniu de politici publice în care se impune luarea unor decizii privind o gamă largă de aspecte.

___________________________________________________________________________

[1] http://www.mdrap.ro/userfiles/upp/ciclu_politici//formulare_agenda.pdf
[2] http://www.apubb.ro/wp-content/uploads/2011/02/Metode_utilizate_in_evaluarea_programelor.pdf
[3] http://www.evaluare-structurale.ro/pub/doc/Brosura_ro.pdf
[4] ANCIC, Participarea cetățenească, Sibiu, 2002, p3
[5] Hotărârea Guvernului României nr. 870/2006
[6] Profiroiu M., Iorga E., Manual de Politici Publice, Ed. Economică, București, 2009, p. 17
[7] Miroiu A., Introducere în analiza nevoilor publice, Ed. Paideia, București,  2001, p.9
[8] Legea nr. 554/2004