Servicii locale/comunitare

Potrivit prevederilor legale, Consiliul local are următoarele atribuții în domeniul serviciilor locale/comunitare:

  • asigură, potrivit competenţelor sale şi în condiţiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes local privind:  1. educaţia;
2. serviciile sociale pentru protecţia copilului, a persoanelor cu handicap, a persoanelor vârstnice, a familiei şi a altor persoane sau grupuri aflate în nevoie socială;
3. sănătatea;
4. cultura;
5. tineretul;
6. sportul;
7. ordinea publică;
8. situaţiile de urgenţă;
9. protecţia şi refacerea mediului;
10. conservarea, restaurarea şi punerea în valoare a monumentelor istorice şi de arhitectură, a parcurilor, grădinilor publice şi rezervaţiilor naturale;
11. dezvoltarea urbană;
12. evidenţa persoanelor;
13. podurile şi drumurile publice;
14. serviciile comunitare de utilitate publică: alimentare cu apă, gaz natural, canalizare, salubrizare, energie termică, iluminat public şi transport public local, după caz;
15. serviciile de urgenţă de tip salvamont, salvamar şi de prim ajutor;
16. activităţile de administraţie social-comunitară;
17. locuinţele sociale şi celelalte unităţi locative aflate în proprietatea unităţii administrativ-teritoriale sau în administrarea sa;
18. punerea în valoare, în interesul comunităţii locale, a resurselor naturale de pe raza unităţii administrativ-teritoriale;
19. alte servicii publice stabilite prin lege Legea nr. 215/2001, art. 38, alin. 2);
  • hotărăşte cu privire la asigurarea ordinii publice; analizează activitatea gardienilor publici, poliţiei, jandarmeriei, pompierilor şi a formaţiunilor de protecţie civilă, în condiţiile legii, şi propune măsuri de îmbunătăţire a activităţii acestora (Legea nr. 215/2001, art. 38, alin. 2, lit.q);

 Potrivit prevederilor legale, Primarul are următoarele atribuții în domeniul serviciilor locale/comunitare:

  •  îndrumă şi supraveghează activitatea gardienilor publici, conform angajamentelor contractuale (Legea nr. 215/2001, art. 68, alin. 1, lit.j);

 Potrivit prevederilor legale, președintele Consiliului județean are următoarele atribuții în domeniul serviciilor locale/comunitare:

  •  propune consiliului judeţean numirea şi eliberarea din funcţie, în condiţiile legii, a conducătorilor instituţiilor publice şi serviciilor publice de sub autoritatea acestuia (Legea nr. 215/2001, art. 116, alin. 1, lit.m).

 

Legea cadru a descentralizării

Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice

Legea serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare

Legea serviciului de salubrizare a localităţilor

Legea poliţiei locale

Hotărârea Guvernului României privind aprobarea Ghidului-cadru pentru elaborarea standardelor minime de calitate şi a standardelor minime de cost pentru serviciile publice descentralizate