Non-discriminare

Uniunea Europeană este întemeiată pe valorile indivizibile și universale ale demnității umane, libertății, egalității și solidarității, situând persoana în centrul acțiunilor sale, instituind cetățenia Uniunii și creând un spațiu de libertate, securitate și justiție.

Uniunea contribuie la păstrarea și la dezvoltarea acestor valori comune, respectând diversitatea culturilor și tradițiilor popoarelor europene, precum și identitatea națională a statelor membre și organizarea autorităților lor publice la nivel național, regional și local;

În România, stat de drept, democratic şi social, demnitatea omului, drepturile şi libertăţile cetăţenilor, libera dezvoltare a personalităţii umane reprezintă valori supreme şi sunt garantate de lege.

Dispoziţiile legale se aplică tuturor persoanelor fizice sau juridice, publice sau private, precum şi instituţiilor publice cu atribuţii în ceea ce priveşte:

a) condiţiile de încadrare în munca, criteriile şi condiţiile de recrutare, selectare şi promovare, accesul la toate formele şi nivelurile de orientare, formare şi perfecţionare profesională;

b) protecţia şi securitatea socială;

c) serviciile publice sau alte servicii, accesul la bunuri şi facilităţi;

d) sistemul educaţional;

e) asigurarea libertăţii de circulaţie;

f) asigurarea liniştii şi ordinii publice;

g) alte domenii ale vieţii sociale.

Din aria autorităţilor însărcinate cu supravegherea acestor drepturi, amintim:

Agenția Națională pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați, organ de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, care promovează principiul egalității de șanse și de tratament între femei și bărbați în vederea eliminării tuturor formelor de discriminare bazate pe criteriul de sex, în toate politicile și programele naționale.

Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Handicap, organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, are obligaţia să asigure condiţiile necesare pentru integrarea şi incluziunea socială a persoanelor cu handicap.

Agenţia Naţională pentru Romi, organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, prin preluarea atribuţiilor Oficiului pentru problemele romilor din structura Departamentului pentru Relaţii Interetnice, are în vedere  îmbunătăţirea situaţiei romilor, ca etnie minoritară în România.

Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene

Directiva Consiliului 2000 / 43 / CE, 29 iunie 2000, cu privire la implementarea principiului tratamentului egal între persoane indiferent de originea rasială sau etnică

Convenţia pentru apărarea Drepturilor Omului  şi a Libertăţilor fundamentale

Legea pentru ratificarea Protocolului nr. 12 la Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale

Legea privind prevenirea și sancţionarea tuturor formelor de discriminare

Legea privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi

Legea pentru modificarea și completarea Legii nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați

Legea privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

Ordonanţa Guvernului României privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului României pentru înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Romi şi Legea privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 78/2004 pentru înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Romi

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului României privind implementarea principiului egalităţii de tratament între femei şi bărbaţi în ceea ce priveşte accesul la bunuri şi servicii şi furnizarea de bunuri şi servicii