Finanţe publice locale

În conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 273 din 29 iunie 2006 (*actualizată*) privind finanţele publice locale, autorităţile administraţiei publice locale au următoarele competente şi responsabilităţi în ceea ce priveşte finanţele publice locale:

 1. elaborarea şi aprobarea bugetelor locale, în condiţii de echilibru bugetar, la termenele şi potrivit prevederilor stabilite prin prezenta lege;
 2. stabilirea, constatarea, controlul, urmărirea şi încasarea impozitelor şi taxelor locale, inclusiv cele speciale, precum şi a oricăror alte venituri ale unităţilor administrativ-teritoriale, prin compartimente proprii de specialitate, în condiţiile legii;
 3. urmărirea şi raportarea execuţiei bugetelor locale, precum şi rectificarea acestora, pe parcursul anului bugetar, în condiţii de echilibru bugetar;
 4. stabilirea şi urmărirea modului de prestare a activităţilor din domeniul serviciilor publice de interes local, inclusiv opţiunea trecerii sau nu a acestor servicii în răspunderea unor operatori economici specializaţi ori servicii publice de interes local, urmărindu-se eficientizarea acestora în beneficiul colectivităţilor locale;
 5. administrarea eficientă a bunurilor din proprietatea publică şi privată a unităţilor administrativ-teritoriale;
 6. contractarea directa de împrumuturi interne şi externe, pe termen scurt, mediu şi lung, şi urmărirea achitării la scadenţă a obligaţiilor de plată rezultate din acestea;
 7. garantarea de împrumuturi interne şi externe, pe termen scurt, mediu şi lung, şi urmărirea achitării la scadenţă a obligaţiilor de plată rezultate din împrumuturile respective de către beneficiari;
 8. administrarea fondurilor publice locale pe parcursul execuţiei bugetare, în condiţii de eficienţă;
 9. stabilirea opţiunilor şi a priorităţilor în aprobarea şi în efectuarea cheltuielilor publice locale;
 10. elaborarea, aprobarea, modificarea şi urmărirea realizării programelor de dezvoltare în perspectiva a unităţilor administrativ-teritoriale ca bază a gestionării bugetelor locale anuale;
 11. la realizarea unei datorii publice locale, limitele acesteia şi modurile de stingere, precum şi dacă va apela serviciile unor agenţii sau instituţii pentru emiterea titlurilor de valoare.
 12. la constituirea fondului de risc, în afara bugetului local, pentru acoperirea riscurilor financiare care decurg din garantarea de către unităţile administrativ-teritoriale a împrumuturilor contractate de operatorii economici şi serviciile publice de subordonare locală.
 13. la luarea de împrumuturi acordate de Ministerul Finanţelor Publice din disponibilităţile contului curent general al Trezoreriei Statului, în situaţia în care, pe parcursul execuţiei, apar goluri temporare de casă ca urmare a decalajului dintre veniturile şi cheltuielile bugetului local.
 14. la rezolvarea situaţiilor de criză financiară şi insolvenţă a unităţii administrativ-teritoriale.
 15. la întocmirea şi depunerea declaraţiilor, stingerea obligaţiilor bugetare, soluţionarea contestaţiilor, controlul fiscal, executarea creanţelor bugetare, precum şi cele referitoare la evaziunea fiscală conform legislaţiei în domeniu.
 16. îndeplinirea şi a altor atribuţii, competențe şi responsabilităţi prevăzute de dispoziţiile legale.

Aceste competenţe aparţin şi Preşedinţilor consiliilor judeţene în conformitate cu prevederile legii, similar cu autorităţile executive.

Legea finanțelor publice locale

Ordonanța de urgență pentru completarea Legii privind finanțele publice locale

Hotărârea Guvernului României pentru aprobarea Regulamentului privind tipurile de reglementări tehnice şi de cheltuieli aferente, activităţii de reglementare în construcţii, urbanism, amenajarea teritoriului şi habitat, precum şi a Normelor metodologice privind criteriile şi modul de alocare a sumelor necesare unor lucrări de intervenţie în primă urgenţă la construcţii vulnerabile şi care prezintă pericol public

Hotărârea Guvernului României privind constituirea, componența și funcționarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale

Hotărârea Guvernului României pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 9/2007, privind constituirea, componența și funcționarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale

Ordinul Ministerului Finanțelor Publice pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale

Ordinul Ministerului Finanțelor Publice pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de încasare şi utilizare a fondurilor băneşti primite sub forma donaţiilor şi sponsorizărilor de către instituţiile publice

Ordinul Ministerului Finanțelor Publice pentru aprobarea Instrucţiunilor privind conţinutul, forma de prezentare şi structura programelor elaborate de ordonatorii principali de credite în scopul finanţării unor acţiuni sau ansamblu de acţiuni

Ordinul Ministerului Finanțelor Publice pentru aprobarea Normelor metodologice privind înregistrarea în contabilitatea unităţilor administrativ-teritoriale a unor operaţiuni ce decurg din aplicarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 45/2003 privind finanţele publice locale

Ordinul Ministerului Finanțelor Publice pentru aprobarea Normelor metodologice privind criteriile de evaluare şi selecţie a obiectivelor de investiţii publice

Ordinul Ministerului Finanțelor Publice pentru aprobarea Normelor metodologice privind deschiderea şi repartizarea/retragerea creditelor bugetare din bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru şomaj, bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, bugetul Trezoreriei Statului, bugetul Fondului pentru mediu şi bugetele locale

Ordinul Ministerului Finanțelor Publice pentru aprobarea Normelor metodologice privind execuţia bugetelor de venituri şi cheltuieli ale instituţiilor publice autonome, instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii şi activităţilor finanţate integral din venituri proprii, inclusiv a bugetelor creditelor interne, bugetelor creditelor externe, bugetelor fondurilor externe nerambursabile, bugetelor fondului de risc şi bugetelor privind activitatea de privatizare, gestionate de instituţiile publice, indiferent de modalitatea de organizare şi finanţare a acestora

Ordinul Ministerului Finanțelor Publice pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv şi a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfăşoară activitatea de control financiar preventiv propriu

Ordinul Ministerului Finanțelor Publice pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale ale instituţiilor publice, precum şi a unor raportări financiare lunare în anul 2015, pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia