Dezvoltare şi planificare urbană

Potrivit prevederilor legale, Consiliul local are următoarele atribuții în domeniul dezvoltării și planificării urbane:

 •  avizează sau aprobă, după caz, studii, prognoze şi programe de dezvoltare economico-socială, de organizare şi amenajare a teritoriului, documentaţii de amenajare a teritoriului şi urbanism, inclusiv participarea la programe de dezvoltare judeţeană, regională, zonală şi de cooperare transfrontalieră, în condiţiile legii; (Legea nr. 215/2001, art. 38, alin. 2, lit.c);
 • administrează domeniul public şi domeniul privat al comunei sau oraşului (Legea nr. 215/2001, art. 38, alin. 2, lit.f);
 • analizează şi aprobă, în condiţiile legii, documentaţiile de amenajare a teritoriului şi urbanism ale localităţilor, stabilind mijloacele materiale şi financiare necesare în vederea realizării acestora; aprobă alocarea de fonduri din bugetul local pentru acţiuni de apărare împotriva inundaţiilor, incendiilor, dezastrelor şi fenomenelor meteorologice periculoase; (Legea nr. 215/2001, art. 38, alin. 2, lit.k);
 • stabileşte măsurile necesare pentru construirea, întreţinerea şi modernizarea drumurilor, podurilor, precum şi a întregii infrastructuri aparţinând căilor de comunicaţii de interes local (Legea nr. 215/2001, art. 38, alin. 2, lit.l);
 • înfiinţează şi organizează târguri, pieţe, oboare, locuri şi parcuri de distracţie, baze sportive şi asigură buna funcţionare a acestora (Legea nr. 215/2001, art. 38, alin. 2, lit.t);
 • atribuie sau schimbă, în condiţiile legii, denumiri de străzi, de pieţe şi de obiective de interes public local (Legea nr. 215/2001, art. 38, alin. 2, lit.u);
 • coordonează şi răspunde de întreaga activitate de urbanism desfăşurată pe teritoriul unităţii administrativ-teritoriale şi asigură respectarea prevederilor cuprinse în documentaţiile de amenajare a teritoriului şi de urbanism aprobate, pentru realizarea programului de dezvoltare urbanistică a localităţilor componente ale comunei sau oraşului (Legea nr. 350/2001, art. 25);
 • cooperează în procesul de întocmire a programului de dezvoltare urbanistică a localităţilor şi cu instituţii, agenţi economici, organisme şi organizaţii neguvernamentale de interes naţional, judeţean sau local (Legea nr. 350/2001, art. 26);

Potrivit prevederilor legale, Primarul are următoarele atribuții în domeniul dezvoltării și planificării urbane:

 •  ia măsuri pentru elaborarea planului urbanistic general al localităţii şi îl supune spre aprobare consiliului local; asigură respectarea prevederilor planului urbanistic general, precum şi ale planurilor urbanistice zonale şi de detaliu (Legea nr. 215/2001, art. 68, alin. 1, lit.o);
 • asigură întreţinerea şi reabilitarea drumurilor publice, proprietate a comunei sau a oraşului, instalarea semnelor de circulaţie, desfăşurarea normală a traficului rutier şi pietonal, în condiţiile legii (Legea nr. 215/2001, art. 68, alin. 1, lit.q);
 • exercită controlul asupra activităţilor din târguri, pieţe, oboare, locuri şi parcuri de distracţii şi ia măsuri pentru buna funcţionare a acestora (Legea nr. 215/2001, art. 68, alin. 1, lit.r);
 • organizează evidenţa lucrărilor de construcţii din localitate şi pune la dispoziţie autorităţilor administraţiei publice centrale rezultatele acestor evidenţe (Legea nr. 215/2001, art. 68, alin. 1, lit.x);
 • asigură, prin structura responsabilă cu urbanismul condusă de arhitectul-şef din cadrul aparatului de specialitate,:

a) asigură elaborarea de proiecte de strategii de dezvoltare urbană şi teritorială şi le supune aprobării consiliului local/general;

b) asigură elaborarea planurilor urbanistice aflate în competenţa autorităţilor publice locale, în conformitate cu prevederile legii;

c) supune aprobării consiliului local/Consiliului General al Municipiului Bucureşti, în baza referatului tehnic al arhitectului-şef, documentaţiile de urbanism, indiferent de iniţiator;

d) acţionează pentru respectarea şi punerea în practică a prevederilor documentaţiilor de urbanism aprobate (Legea nr. 350/2001, art. 271).

Potrivit prevederilor legale, Consiliul Județean, în calitate de auoritate deliberative la nivelul județului, are următoarele atribuții în domeniul dezvoltării și planificării urbane:

 • asigură, prin instituția arhitectului-șef al județului:
 • stabilește orientările generale privind amenajarea teritoriului și organizarea și dezvoltarea urbanistică a localităților, prin inițierea și aprobarea planurilor de amenajare a teritoriului județean și zonal. În vederea transpunerii coerente și uniforme a prevederilor documentațiilor de amenajare a teritoriului aprobate la nivelul localităților, acordă asistență tehnică de specialitate consiliilor locale (Legea nr. 350/2001, art. 22, alin. 1);
 • coordonează activitatea de amenajare a teritoriului şi de urbanism la nivel judeţean, conform legii(Legea nr. 350/2001, art. 21);
 • aprobă construirea, întreţinerea şi modernizarea drumurilor, podurilor, precum şi a întregii infrastructuri aparţinând căilor de comunicaţii de interes judeţean; acordă sprijin şi asistenţă tehnică de specialitate autorităţilor administraţiei publice locale comunale şi orăşeneşti pentru construirea, întreţinerea şi modernizarea drumurilor comunale şi orăşeneşti; în acest sens consiliul judeţean poate înfiinţa servicii publice specializate (Legea nr. 215/2001, art. 104, alin. 1, lit.k);
 • stabileşte, pe baza consultării autorităţilor administraţiei publice locale comunale şi orăşeneşti, proiectele de organizare şi amenajare a teritoriului judeţului, precum şi de dezvoltare urbanistică generală a judeţului şi a unităţilor administrativ-teritoriale componente; urmăreşte modul de realizare a acestora în cooperare cu autorităţile administraţiei publice locale comunale şi orăşeneşti implicate (Legea nr. 215/2001, art. 104, alin. 1, lit.j);
 • administrează domeniul public şi domeniul privat al judeţului (Legea nr. 215/2001, art. 104, alin. 1, lit.f);

a) preluarea prevederilor cuprinse în planurile de amenajare a teritoriului național, regional și zonal, precum și a investițiilor prioritare de interes național, regional sau județean, în cadrul documentațiilor de amenajare a teritoriului și de urbanism pentru teritoriile administrative ale localităților din județ;

b) elaborarea Planului de amenajare a teritoriului județean și a planurilor zonale de amenajare a teritoriului care sunt de interes județean;

c) avizarea documentațiilor de urbanism și amenajare a teritoriului apaținând unităților administrativ-teritoriale din componența județului, conform anexei nr. 1 (Legea nr. 350/2001, art. 22, alin. 2);

 • poate solicita consiliilor locale să elaboreze sau să actualizeze o documentaţie de amenajare a teritoriului sau de urbanism, în vederea asigurării aplicării unor prevederi cuprinse în programele de dezvoltare a judeţului; solicitarea se transmite consiliului local, însoţită de expunerea motivelor care au stat la baza hotărârii consiliului judeţean şi de termenul fixat pentru elaborarea sau modificarea documentaţiei (Legea nr. 350/2001, art. 23);

Potrivit prevederilor legale, preşedintele consiliului judeţean, prin structura din cadrul aparatului de specialitate a Consiliului judeţean condusă de arhitectul-şef, are următoarele atribuţii în domeniul amenajării teritoriului şi urbanismului:

a) asigură elaborarea de proiecte de strategii de dezvoltare teritorială şi le supune aprobării consiliului judeţean;

b) asigură elaborarea planurilor de amenajare a teritoriului judeţean;

c) propune asocierea, în condiţiile legii, a judeţului cu comunele şi oraşele interesate şi coordonează elaborarea planurilor de amenajare a teritoriului zonale;

d) supune aprobării consiliului judeţean, în baza referatului tehnic al arhitectului-şef, documentaţiile de amenajare a teritoriului;

e) acţionează pentru respectarea şi punerea în practică a prevederilor documentaţiilor de amenajare a teritoriului aprobate (Legea nr. 350/2001, art. 241).

Legea privind amenajarea teritoriului şi urbanismul

Ordonanţa de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul

Hotărârea Guvernului României pentru aprobarea Regulamentului privind dobândirea dreptului de semnătură pentru documentaţiile de amenajare a teritoriului şi de urbanism şi a Regulamentului referitor la organizarea şi funcţionarea Registrului Urbaniştilor din România

Hotărârea Consiliului Superior al Registrului Urbaniştilor din România pentru aprobarea Regulamentului privind dobândirea dreptului de semnătură pentru documentaţiile de amenajare a teritoriului şi de urbanism şi a Regulamentului referitor la organizarea şi funcţionarea Registrului Urbaniştilor din România