Dezvoltare durabila

Liniile directoare stabilite prin Strategia Naţională pentru Dezvoltare Durabilă sunt  rezultatul obligaţiei asumate de România, în calitate de stat membru al Uniunii Europene, conform obiectivelor convenite la nivel comunitar şi prescripţiilor metodologice ale Comisiei Europene.

Prin Strategie sunt stabilite obiectivele concrete pentru trecerea, într-un interval de timp rezonabil şi realist, la modelul de dezvoltare generator de valoare adăugată înaltă, propulsat de interesul pentru cunoaştere şi inovare, orientat spre îmbunătăţirea continuă a calităţii vieţii oamenilor şi a relaţiilor dintre ei în armonie cu mediul natural.

Ca orientare generală, Strategia Națională pentru Dezvoltate Durabilă în România vizează realizarea următoarelor obiective strategice pe termen scurt, mediu şi lung:

  • Orizont 2013: Încorporarea organică a principiilor şi practicilor dezvoltării durabile în ansamblul programelor şi politicilor publice ale României ca stat membru al UE.
  • Orizont 2020: Atingerea nivelului mediu actual al ţărilor Uniunii Europene la principalii indicatori ai dezvoltării durabile.
  • Orizont 2030: Apropierea semnificativă a României de nivelul mediu din acel an al ţărilor membre ale UE din punctul de vedere al indicatorilor dezvoltării durabile.

Îndeplinirea acestor obiective strategice va asigura, pe termen mediu şi lung, o creştere economică ridicată şi, în consecinţă, o reducere semnificativă a decalajelor economico-sociale dintre România şi celelalte state membre ale UE.

În calitatea de exponent al administraţiei publice centrale,  Ministerul Mediului şi Dezvoltări Durabile, asigură coordonarea interministerială a procesului de elaborare a  Strategiei naţionale pentru dezvoltare durabilă, propune adoptarea, urmăreşte implementarea acesteia şi este responsabil pentru:

– facilitarea acccesului Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare la toate datele statistice disponibile şi informaţiile existente necesare pentru implementarea proiectului;

– transmiterea scrisorilor către agenţiile guvernamentale şi ministere pentru formarea grupurilor de lucru ale proiectului, urmând recomandările Strategiei revizuite pentru dezvoltare durabilă a Uniunii Europene, implicit a României;

– analiza documentelor-suport puse la dispoziţie de experţii Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare în România;

– iniţierea şi promovarea, conform regulamentelor interne, a oricăror documente necesare implementării proiectului;

– asigurarea alocării din buget a sumelor necesare proiectului pe baza prevederilor prezentului memorandum, precum şi a bugetului şi programului de lucru incluse în documentul de proiect;

– implementarea proiectului, ca agenţie de execuţie, aşa cum este precizat în documentul de proiect.

Strategia Naţională pentru Dezvoltare Durabilă a României Orizonturi 2013-2020-2030

Hotărârea Guvernului României pentru aprobarea Memorandumului de înţelegere dintre Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile şi Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare în România privind revizuirea Strategiei naţionale pentru dezvoltare durabilă, având în vedere obiectivele Strategiei revizuite pentru dezvoltare durabilă a Uniunii Europene, semnat la Bucureşti la 28 august 2007

Ordinul Ministerului Economiei şi Finanţelor pentru publicarea Memorandumului de înţelegere dintre Guvernul Norvegiei şi Guvernul României pentru Programul de cooperare norvegian pentru creştere economică şi dezvoltare durabilă